بودجه5/71 ميلياردي براي تدارك تيم ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تاج اعالم كرد براي آمادهسازي تيم ملي بودجهاي در حدود ۵/۷۱ ميليارد تومان نياز اســت. تيم ملــي فوتبال ايران صعــودي مقتدرانه به جام جهاني روســيه داشت و حاال بســياري انتظار صعود از دور مقدماتي را در جام جهاني 8۱۰۲ ميكشند. فدراسيون فوتبال در يك سال باقيمانده تا مهمترين مســابقات فوتبــال ملي دنيا بايد تمام تالشــش را بــراي برپايــي اردوهاي آمادهسازي به كار بگيرد.

مهدي تاج، رييس فدراســيون فوتبال درباره روند آمادهســازي تيم ملي و بودجه الزم براي برگــزاري مســابقات تداركاتي ميگويد: «ســه چهار جلسه با كیروش به صورت مفصل داشتيم و درباره اتفاقاتي كه بايد رخ بدهد، صحبت كرديم. اين برنامهها را برآورد هزينه كرديم و ديديم كه ‪۰۲ ۰۱،‬ ميليارد بودجه الزم داريم. خيلي ساده است و ميدانيد كه اگر بخواهيم با تيمهاي بزرگ بازي كنيم، هزينه دارد. ضمن اينكه بازي با هر تيم بزرگي براي تيم ملي خوب نبوده و به نفع تيم ملي نيست.»

تــاج ميگويد: ««مــا قبال بــا برزيل هم بازي كرديم اما نفعــي براي فوتبال ما نداشــته اســت. بايد ببينيم چه مسابقهاي به درد ما ميخورد و بــه همين دليل يك بازي دوستانه با روسيه خواهيم داشت. اين بازي قطعي اســت و بازيهاي ديگر را هم پيشبينــي كرديم. ما وقتي ايــن برنامهها را بــرآورد هزينه كرديــم، نزديك به ۵/۴۱ ميليارد نياز داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.