شايعه در يونان: جدايي انصاريفرد از المپياكوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايت راديو ورزش يونان در خبري به بررســي وضعيت ريســوانيس و كريم انصاريفرد پرداخــت و درباره مليپوش ايرانــي نوشــت: « هيچكــس نميداند چه اتفاقــي براي كريــم انصاريفرد رخ خواهد داد. هر اتفاقي براي آينده مهاجم ايرانــي تيم قهرمان ســوپر ليــگ يونان محتمل اســت. انصاريفــرد ميخواهد در تيم المپياكوس بازي كند تا شــانس دعــوت به تيم ملي فوتبــال ايران جهت شــركت در جامجهاني 8۱۰۲ روسيه را داشته باشــد. از طرفي بسنيك، سرمربي تيــم المپياكوس پس از جــذب امانوئل امينيكه، مهاجــم نيجريهاي از فنرباغچه تركيه به دنبــال بازيكن ديگري در خط حمله است.»تيم فوتبال المپياكوس براي برپايي دومين اردوي آمادهسازي پس از اتريش راهي بلژيك ميشود. انصاري فرد هم چند روز قبل آزمايشهاي پزشــكي خود را در المپياكوس گذراند و به اردوي اين تيم اضافه شــد. به نظر ميرسد خبر جدايــي احتمالي انصاري فــرد چندان واقعي نباشد و او همچنان در المپياكوس بمانــد. بخصوص كــه او آمادگي خود را مقابل پانيونيوس و با به ثمر رساندن يك گل نشان داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.