حمايت فدراسيون از برگزاري شهرآورد در آلمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از حواشــي كه بر ســر برگزاري ديدار دوستانه اســتقالل و پرسپوليس در كشــور آلمان ايجاد شد، فدراسيون فوتبال از اين مســابقه حمايت كــرد. مهدي تاج، رييس فدراســيون فوتبال در اين خصوص ميگويد: « طبق قانون هر مســابقهاي كه قرار است برگزار شود، فدراسيون بايد باخبر باشــد و موافقت كند. جلسهاي را با مديران باشگاههاي استقالل و پرسپوليس در دفتر آقــاي داورزني برگزار كرديم. فدراســيون هنوز به اين نتيجه نرسيده بود كه اين ديدار ميتواند به نفــع فوتبال ما بوده و درآمدي هم داشته باشد. با اين حال به خاطر مسائل اقتصادي ما حتي به باشگاهها اعالم كرديم كه اردوي خارج از كشــور نداشــته باشند و از امكانــات داخل اســتفاده كنند اما اين دو باشگاه شــرايط حامي مالي خود را هم آوردند كه اين بازي براي آنها درآمد خيلي خوبی خواهد داشــت. مبلــغ آن را هم در جلســه ذكر كردند و ما خواستيم اين را در نامهاي به ما اعالم كنند.»

تــاج صحبتهايــش را اينگونــه ادامه ميدهد: « اگر درآمد داشــته باشند، خوب اســت و اين بازي در آلمــان برگزار خواهد شــد. تركيــب دو تيم را هم بــراي اين دو تيم هــواداران ميدهند كــه اين خودش درآمدزاست و صحبتهايي هم براي پخش آن از تلويزيون شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.