فقط 5 درصد از نفرات تيم اميد مشكل دارند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرسد مشكالت ميان باشگاهها و تيم اميد در حال برطرف شدن است. حســين اخوت در مورد وضعيت تيم اميد، گفت: «شرايط خوب است. از امروز اردوي تيم اميد شروع ميشود و بازيكنان كار خود را زير نظر كادرفني در آكادمي فوتبال دنبال ميكنند.»

اخوت در مورد اينكه آيا باشــگاهي در مــورد عدم همكاري با تيم اميد اظهارنظر كــرده، گفت: «اكثر تيمها بــراي حضور بازيكنان خود اعــالم آمادگي كردند. فقط حدود ۵ درصد نفرات با مشــكالتي روبهرو هستند كه فدراســيون تالش ميكند با انجام رايزني اين مشكل را هم بر طرف كند.»

وي در مورد مشكلي كه براي گذرنامهاش به وجود آمده بود، گفت: «اين مشكل در حال حل شدن است و مشكلي به وجود نخواهد آمد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.