طارمي‌بماند،‌رضاييان‌فصل‌آينده‌م‌يشود

از تهديد باشگاه و گارد هواداران تا تغییر نگرش برانكو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

درست مثل فصل قبل داستان جدايي مهدي طارمي از پرسپوليس ادامه دارد و در فاصله 22 روزه تا شــروع فصل جديد ليگ برتر مشخص نيســت باالخره اين بازيكن در جمع ســرخها ميماند يا خير. آنچه طي هفته گذشــته مشخص شد اين بود كه خود طارمي اصرار به رفتن دارد و حاال با شــركت نكردن در تمرينــات و عدم همراهي تيمش در اردوي اوكراين اين مســاله را به خوبي نشان داده اســت. با اين اتفاق ماجراي انتقال طارمي كه دقيقا به تصميم باشــگاه در مورد مبلغ رضايتنامه گره خورده و مرتبط است وارد فاز تازهاي شده و بعد از تهديد به فراخواندن طارمي به كميته انضباطی باشــگاه شرايط براي آقاي گل دشوار خواهد شد.

عده زيادي از پيشكسوتان و اهالي فوتبال رفتار طارمي در خصوص غيبــت در تمرينات را غير حرفهاي دانســته و ميگوينــد بهتر بود اين بازيكن موازي بــا حضور در تمرينات و اردو داستان انتقالش را هم پيگيري ميكرد و اين كار بــه صورت كامال حرفهاي و مرســوم در دنياي فوتبال پيش ميرفت. حتي عدهاي به تصميــم برانكو و باشــگاه مبني بر فرجه دو هفتهاي به اين بازيكن هم اشــاره داشــته و اين كار را غيرحرفهاي و اشتباه دانستند اما حاال كه فرجه دو هفتهاي باشگاه تمام شده انگشت اتهام به ســوي خود طارمي است و هواداران بيشــتر از هفته گذشته نسبت به طارمــي گارد گرفتهاند و بــه دنبال همين داســتان، مسووالن باشــگاه نيز براي اينكه نشــان دهند هواداران چقدر برايشان اهميت دارند به نوعي آقاي گل دو فصل اخير را تهديد كردهاند.

مطمئنا طارمي با غيبت در هر جلســه تمرين (از سهشنبه) روزانه جريمه خواهد شــد اما مبحث فراخواندن به كميته انضباطي كه از زبان تركاشــوند و در بين هواداران(در حاشيه بازي با اميدها) به نوعي تهديد اوليه طارمي بــوده و حتي اگر اصال عملي شــود در حكم مواجهه تازه باشــگاه با اين بازيكن خواهد بود. به هر حال معاون باشگاه با طرح اين مســاله خواسته كه به صورت غير مســتقيم به طارمي بگويد وقتي كار باشگاه با او بر سر مبلغ رضايتنامه به نتيجهاي نينجاميده بهتر است بي سر و صدا به تمرينات برگردد و قضيه انتقال را كال فراموش كند كه البته تا االن با واكنشي از سوي مهاجم بوشهري مواجه نشده است.

اين مساله و درك اينكه باشــگاه ديگر با طارمي مماشات نميكند البته باعث شــده هواداران پرســپوليس و حتي آنهايي كه پيش از اين نســبت به سرنوشت طارمي بي خيال بودند مقابل او موضع بگيرند و به نوعي با گفتن اين جمله كه «هر جا ميخواهد برود، برود مهم نيســت» حتي قيدش را بزنند.

حاال و بعد از موضعگيري صريح باشــگاه عليه طارمي فشــارها در فضاي مجــازي عليه اين بازيكن افزايش يافته و هواداران پرســپوليس معتقدند حاال كه كار به اينجا كشــيده و مهدي ميخواهد پرسپوليس را ترك كند، باشگاه اصال نبايد از اصول خود صرفنظر كرده و بي خيال اخذ يك ميليون يورو بابت رضايتنامه شود.

با اين شرايط، باشــگاه با پشــتوانه هوادارانش فشار بيشتري روي طارمــي وارد ميآورد تا بين ماندن و بازي براي پرســپوليس و يا رفتن و پرداخت يك ميليــون يورو فقط بابت رضايتنامه، يك كدام را انتخاب كند. آخرين اخبار حكايت از آن دارد كه طارمي از مســووالن باشــگاه زمان خواســته تا پول را جور كرده و به صورت اقساطي به باشگاه بدهد و به صورت قطعي از پرســپوليس جدا شود كه ظاهرا اين پيشنهاد هم مورد موافقت مسووالن باشگاه قرار نگرفته است.

البته اگر اينطور نشــود و طارمي مثل فصل قبل دست از پا درازتر برگردد خودش بيشــتر از همه ضرر خواهــد كرد چرا كه جايگاهش در تركيب به شدت سست ميشود و از چشم برانكو ميافتد. هر چند انتقال احتمالي امسال شماره 9 مثل فصل قبل نبوده و حداقل طارمي از برانكو اجــازه گرفته بوده تا مذاكره كند اما چنانچه او موفق به رفتن نشــود و بماند، بعيد نيست سرنوشــتي مثل رامين رضاييان در انتظارش باشد و در طول فصل آينده تبديل به بازيكني تاثيرگذار اما نيمكتنشين و البته جنجالي شود. تا جايي كه اگر اين اتفاق افتاد و نيمكت نشين شد همين هواداراني كه قيد او را زده و به نوعي بي تفاوت نشــان ميدهند مدام از برانكو بخواهند به او بازي بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.