سود051ميليونيیکپيشنهادبرايبيرانوند

يك روز قبل از پیوستن كامني به فنرباغچه اتفاق افتاد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در شب پيوستن پپه به بشيكتاش از رئــال مادريد، فوتبال تركيه ســتاره ديگــري را هم از الليــگا تصاحب كرد. كارلوس كامني ســنگربان 33 ســاله ماالگا، سهشــنبه به اســتانبول رسيد تا بعد از ســالها بازي در ليگ فوتبال اســپانيا، آماده پيوســتن به فنرباغچه باشد. گلر كامروني با تيمي قرارداد امضا كرد كه گفته ميشد عليرضا بيرانوند را بهعنوان يكــي از گزينههاي دروازهباني مدنظــر قــرار داده اســت. هيچوقــت مشخص نشــد كه اين پيشنهاد چقدر جدي اســت اما ســنگربان پرسپوليس باور دارد كه پيشــنهاد نجومي تركها را براي تمديد قرارداد با پرسپوليس رد كرده و احتماال تــا پايان فصل بارها به اين موضوع اشاره خواهد كرد. فنرباغچه به جاي دروازهبــان اول تيم ملي ايران، صاحب گلري با تجربه بينالمللي شــد. مردي كه 13 ســال روبهروي غولهاي الليگايي ايســتادگي كــرد و خاطرات خوبي در اســپانيا بجا گذاشــت. به هر حال همين بحث پيشنهاد فنرباغچه هر چه كه براي گلر مليپوش پرســپوليس فايده نداشــت باعث شد تا رقم قرارداد او در ايــن فصل باال بــرود. بيرانوند كه بر سر مســائل مالي با مسووالن باشگاه پرسپوليس دچار اختالف نظر شده بود در نهايت با كمك وكيلش اين مشــكل خود را حل كرد. دروازهبان شــماره يك تيم ملي در نيمفصل به اين شرط حاضر به تمديد قرارداد ۵ ساله خود شده بود كه مبلــغ ۰۵1 ميليون به قرارداد فصل پيشش اضافه شــود. او در اين زمينه با مسوول نقلوانتقاالت باشگاه پرسپوليس به توافق رســيده بود اما با اتمام فصل علياكبر طاهري نظر ديگري داشت كه البتــه با صحبتهايي كه روز دوشــنبه بين طرفين صورت گرفت در نهايت آنها به جمعبندي نهايي رســيدند. بيرانوند بــراي اينكــه خيال خــودش را راحت كند روز گذشــته با حضور در سازمان ليگ مبلغ اضافه شــده (۰۵1 ميليون) را رسمي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.