حريف‌اول‌تداركاتي،‌تيم‌تازه‌تاسيس‌با‌ورزشگاه‌0201‌نفري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس امــروز در اوليــن ديدار دوســتانه خود در اردوي كيف به مصــاف تيم كولــوس كواليوكاي اوكراين ميرود. تيمي كه در ســطح اول فوتبال اوكراين قرار دارد و فصل گذشته در رده پنجم قرار گرفت. اين تيم در سال 2۰12 تاسيس شد و در يكــي از دهكدههاي حومه كيف قرار دارد. نام ورزشــگاه اين تيم كولوس استاديوم است كه ظرفيت آن ۰2۰1 نفر است!

سرمربي اين تيم اوكرايني روسالن كاستيشين اســت. آنها تا دو سال پيش در دســته دوم فوتبــال اوكراين حضور داشــتند و تمام بازيكنــان آنها داخلي هســتند. ديدار كولوس و پرسپوليس از ساعت 18:3۰ دقيقه به وقت محلي آغاز ميشود.

اختالف زمــان كيــف و تهران در زمان فعلي يك ســاعت اســت و بنابراين بازي ساعت 17:3۰ به وقت تهران برگزار خواهد شــد. قرار است پرســپوليس دو بازي تداركاتي ديگر در اردوي اوكرايــن انجــام دهد كه البته نام حريفان بعدي سرخها هنوز مشخص نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.