حل مشكل‌نوراللهي‌از‌قدرت‌تراكتورسازي‌خارج‌است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

احمــد نوراللهي كه ســال گذشــته در نيمفصــل بهعنــوان بازيكن ســرباز به تراكتورســازي پيوســت، نتوانســت بازي زيادي براي ايــن تيم انجام دهد و حاال به دنبال آن است تا با گرفتن تاييديه مربوط به كســري خدمتش از تراكتورسازي جدا شــود و به پرســپوليس برگردد. نوراللهي تالشهايي را انجــام داده تا بتواند تاييديه كســري خدمت خــود را دريافــت كند و به پرســپوليس برگــردد. در اين خصوص برخــي شــايعات حكايت از ايــن دارد كه باشگاه تراكتورســازي بايد كسري خدمت ايــن بازيكن را تاييد و اعــالم كند اما اين بازيكن بايد با ســپاه لشگر عاشوراي تبريز رايزني كند. در واقع نوراللهي ســرباز سپاه عاشــوراي آذربايجان شــرقي بوده كه در تراكتورسازي مامور شــده است. حاال هم باشــگاه تراكتورســازي صالحيــت تاييد كســري خدمت او را ندارد. در صورتي كه تاييد نهايي توســط ســپاه عاشورا صورت بگيرد، به باشگاه تراكتورسازي ابالغ خواهد شد و سپس اين باشگاه ميتواند براي پايان سربازي نوراللهي و بازگشتش به پرسپوليس كمــك كند. به عبارت بهتــر، همانطور كه تراكتورسازي براي جذب بازيكن سرباز به سپاه عاشوراي تبريز درخواستش را مطرح ميكنــد، ماجراي نوراللهي نيــز ابتدا بايد در يــگان خدمتي او حل و فصل شــود تا تراكتورسازي بتواند همكاريهاي الزم را با او انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.