فنوني‌زاده:‌‌حاضر‌بودم‌پول‌بدهم‌تا‌پرسپوليسي‌شوم‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مرتضــي فنونــي زاده پيشكســوت پرســپوليس در مقايسه جدايي بازيكنان زمان خودش از پرسپوليس با االن ميگويد: «زماني كه خواستم به پرسپوليس بروم، علي پروين در امجديه به من گفت دوست داري به پرسپوليس بيايي؟ گفتم از خدايم اســت كه پيراهن اين تيم را بپوشم. پروين گفت اينجا (پرسپوليس) از پول خبري نيست. من هم گفتم حاضرم پول هم بدهم تا پيراهن پرســپوليس را برتن كنم. بازيكناني كه در گذشته به پرسپوليس آمدند، با عشق ميآمدند. ســروش رفيعي ۵ سال در فوالدخوزســتان و مدتي هم در تراكتورسازي بود. شايد ســالي دو، ســه بار به خاطر بازي با پرســپوليس و اســتقالل، بازيهايش را به صورت پخش مســتقيم ميتوانستيم ببينيم. او به پرســپوليس آمد، مطرح شــد، پولش را گرفت و رفت. درســت است پولي كه قطريها ميدهند، دو برابر پرســپوليس است اما بهتر بود به كشــورهاي اروپايي ميرفــت تا قطر. شــما ميتوانيد در آينــده ببينيد كه كيفيت بــازي جباري و منتظري بــه خاطر حضور در قطر چقــدر كاهش پيدا كرده، چــرا كه آنجا تمريني انجام نميدهند، فقط پول ميگيرند. قبول دارم فوتبال امروز حرفهاي شــده اما نه اينكه پولهاي هنگفت پرداخت شــود. برخي از پيشكســوتان به نان شب خود محتاجند اما بازيكنان امــروزي كه كيفيت قديميها را هم ندارند، ميلياردي ميگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.