جوان‌ها‌نرفتند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بازيكنــان جواني كه در اين فصل به جمع سرخپوشــان اضافه شــدهاند به دليل مشــكالت خروجــي در حال حاضر جواز همراهي اين تيم را دريافت نكردند و قرار اســت طي 24 ســاعت آينده و با همكاري مابين پرســپوليس و شــوراي برون مرزي آنها نيز به جمع ديگر بازيكنان اضافه شوند. محمدامين اسدي، شــاهين عباسيان و حسيني از جمع بازيكنــان جوان و مهدي طارمي نيز به دليل عــدم توافق با اين تيم در حــال حاضر جزو غايبان پرســپوليس محسوب ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.