برد‌پاي ‌هها‌در‌شمال

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيــم نونهاالن پرســپوليس كه در عباس آبــاد اردو زده روز دوشــنبه در دومين بازي دوســتانه خود در اين اردو هم به پيروزي رسيد. شــاگردان فرامرز ســلطاني در جريان اين بــازي با چهار گل از ســد تيم رفــاه بازرگانان چالوس گذشــتند. تيم نوجوانان پرسپوليس هم كــه در چمخالــه اردو زده و در دو بازي قبلي خود پيروز شده بود، مقابل تيم فراز الهيجان به پيروزي دو بر يك رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.