انصاري‌برمي‌گردد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــد انصــاري مدافــع مصدوم پرســپوليس كــه در تمرينــات و بازي دوستانه دو روز قبل حاضر نشد به همراه تيمش راهی اوكراين شــد. قرار اســت انصاري در اوكراين تمرينات خود را آغاز كرده و رفته رفته همراه با سرخپوشــان در تمرين گروهي شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.