نتيجه را با «اخالق مداری» می خواهيم

رقابتهاي تكواندو قهرماني جهان در حالي به پايان رســید كه تیم ايران با دو نقره و برنز، در بخش مردان در رده سوم قرار گرفت. جايگاهي كه شايد خیلي هم بد نباشد اما براي تیمي كه دوره گذشته قهرمان شده، ايستادن روي سكوي سوم، آن هم بدون مدال طال، نتیجه ضعیفي به حسـ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مهدي بيباك در ابتداي صحبتهايش اين نتيجــه را تاريخي عنوان كرد و گفت: «ما بــراي اولين بار در بين 183 كشــور جهان با 46 امتياز ســوم جهان شــديم و در بدترين حالت ميتوانستيم عنوان نايب قهرماني را كسب كنيم اما اتفاقاتي رخ داد كه باز هم باعث شد نتوانيم عملكرد اصلي خود را نشــان دهيم. ايران ۹1 سال است كه روي سكوي جهاني ميايستد.»

او با اشــاره بــه نقره هــادي پور در وزن اول ادامــه داد: «در وزن اول آرمين هاديپور با كسب چهار برد و پس از اينكه با كسب پيروزي مقابل نماينده تايلند كه نايب قهرماني جهان را در اختيار داشــت، به مصــاف حريف كره جنوبــي رفت. در ديدار پايانــي برابر ميزبان با تمهيداتي كه كرهايها چيــده بودند هادي پور تنها 10 دقيقه به استراحت پرداخت، در حالي كه حريف كرهاي 45 دقيقه زمان اســتراحت داشــت. همه اين اتفاقات باعث شد كه در ديدار پاياني به مدال نقره برسيم.»

او درباره وزن دوم نيز گفت: «در وزن دوم بايد بگويم كه در حق مســعود حجي زواره كم لطفي شد. كاپيتان ايران در طول چهار ديدار تنها يك امتياز به حريفان داد و در برابر نماينده مصر كه قهرماني آفريقا را در كارنامه داشــت در راند دوم هشــت امتيــاز پيش بود، ولي متاســفانه نماينده مصــر با يك حركت عجيــب حجي زواره را بيهوش كرد. من خدا را شــكر ميكنم كه مســعود هم اكنون در بين ما اســت و متاسفم براي آن افرادي كه ميگفتند او در حين بازي تمارض كرده است. حجيزواره در آمبوالنــس بيهوش بود و تقريبا حافظه كوتاه مدت خود را از دست داده بود، ولي خوشبختانه در بيمارستان به هوش آمد.»

او همچنين به علت باخت يعقوبي نيز اشاره كرد: «ابوالفضل يعقوبي پس از پشت سر گذاشتن حريف بلژيكي بالفاصله بدون استراحت وارد زمين شد، در حالي كه مبارز كرهاي نيم ســاعت زمان استراحت داشت. با اين كار كرهايها در روزهاي نخســت به دنبال گرفتــن طال و ايجاد اختالف بودند. در ديدار برابر كــره جنوبي يعقوبي با 20 درصد آمادگي روي شياپ چانگ رفت.»

فرزان عاشــورزاده سه بازي نخست را با اختالف بسيار زياد به سود خود به پايان بــرد اما در برابر حريــف روس و 30 ثانيه مانده به پايان بازي دچار يك اشــتباه شد و نتيجه را واگذار كرد. بايد يادمان باشــد كه او هشــت ماه از مســابقات به دور بود و حتي در مســابقات يونــان پس از اينكه قرعهاش با حريف اســراييلي خورد مبارزه نكرد. دربــاره وزن او بايد اين را بگويم كه نماينده روس پس از پيروزي بر عاشورزاده به فينال راه يافت.

ســجاد مردانــي پس از كســب دو برد برابــر نماينده فنالند و قزاقســتان به ماهاماچو از بريتانيــا باخت. درباره مبارزه او بايــد بگويم كه مرداني هــر چه كه در توان داشــت از خود ارائه داد، ولي اگر در روز خوب خود قرار داشــت، حتي نماينده روســيه را شكســت ميداد و بــه فينال ميرسيد.

مهدي بيباك پس از ارائه گزارش از نتايج بازيكنان، گفــت: «تمامي حريفاني كه ما به آنها باختهايــم به فينال رفتهاند. حريفاني كه بر ما پيروز شــده بودند چهار طال و چهار نقره كســب كردند. اين بدان معنا اســت كه مــا با قرعهاي بــد روبهرو شــديم. اگر مســعود حجيزواره آســيب نميديــد مطمئنــا به مدال طال دســت مييافــت و حداقل ايران به نايب قهرماني جهان ميرسيد. در حال حاضر خوشحاليم كه با كســب 46 امتياز ســكوي جهاني را حفظ كرديم. من يك گله و شــكايت نيز دارم، آيــا واقعا در مســابقات جهاني هيچ اتفاق خوبي رخ نداد؟ در اين مسابقات دو جوان ۹1 و 22 ســاله به فينال رفتند. آيا مصدوميت حجيزواره بر نتيجه كلي ايران تاثيرگذار نبود؟ متاســفانه برخيها از روز دوم كه مســابقات در جريان بود شروع به تخريب تيم كردنــد. اين در حالي بود كه مــا هنوز پنج مبارز ديگر را داشــتيم. من معتقدم در جريان برگزاري مســابقات به جاي اين تخريبها ميشد به جوانان اميد داد.»

او ادامــه داد: «در ايــن نشســت ميخواهــم از كادر فني تيــم ملي دفاع كنم. همه ميگوينــد چرا در كادر فني از قهرمانان استفاده نميكنيد؟ آقايان افشار و نصــر آزاداني در عيــن جواني افرادي با تجربه هستند و اگر در چنين مسابقاتي از اين افراد استفاده نكنيم پس كي بايد اين كار را كرد. جدا از بحث فني، فدراســيون تكواندو همه امكاناتي را كه ميخواســتيم برايمان فراهم كرد.

من 12 ســال عضو تيــم ملي بودم و در تمامــي مســابقات بينالمللــي به جز المپيك مدال طال كســب كردم. حتي در ســال 2014 در بين پنــج مربي برتر دنيا قرار گرفتــم و كانديداي كســب بهترين مربــي بــودم. به غيــر از من تنهــا آقاي ذوالقــدر و مقانلــو تجربه حضــور در اين مسابقات را دارند.» بي باك درباره مسائل و حاشيههاي پيش آمده در حين برگزاري مسابقات انتخابي نيز توضيح داد: «به نظرم اخالق از مدال با ارزشتر اســت، ولي باز هم ما اخالق را باختيم. ما تمامي شــرايط را براي برگزاري ديدارهاي انتخابي فراهم كرديم اما يك تكواندوكار 50 نفر را در آن روز مسخره خود كرد و حاضر به برگزاري بازي انتخابي نشد. براي مثال كوك شانس اول طــالي لندن به دليــل بي اخالقي از ســوي كادرفني بريتانيا كنار گذاشته شد. اين نشان از اهميت اخالق دارد. براي من بهعنوان سرمربي انسجام بسيار مهم است و نتيجــه گيري در صورتــي كه با اخالق مداري همراه باشــد با ارزش اســت. اگر بازيكــن به مربي خود دســتور بدهد بايد فاتحه آن رشته را خواند.»

مهدي بيباك در پاســخ به ســوال خبرنگاران درباره قطع شــدن ارتباط تيم ملــي با رســانهها نيز گفــت: «در جريان برگزاري مســابقهها ناگهان برنامه تلگرام در گوشــي من قطع شد و به همين دليل نميتوانستم به سواالتي كه برايم فرستاده ميشد پاســخ دهم. قبل از اعزام تيم ملي هر خبرنگاري كــه به من زنگ زد، من به وي جواب دادم. هرچند موافقم كه بيشتر از اينها بايد اطالعرساني انجام ميشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.