روز حساس براي حدادي و صميمي

آغاز رقابتهاي دووميداني قهرماني آسيا از امروز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي دووميداني قهرماني آسيا كه يكي از مهمترين رويدادهاي دووميداني به حساب ميآيد، امروز آغاز ميشــود؛ مسابقههايي كه از چند جهت براي اين رشــته قابل اهميت اســت؛ هم ميتواند فرصتي باشد براي كسب سهميه رقابتهاي جهاني و هم اينكه دووميداني نشــان دهــد چه ظرفيتي براي بازيهاي آســيايي دارد اما فارغ از اينكه اين مســابقه ميتواند مقدمهاي براي رويدادهاي ديگر باشــد، خود اين مســابقهها هم اهميت دارد از اين جهت كــه ميتواند فرصتي بــراي احياي برخي از دووميدانيكاران باشد؛ كساني كه به داليل مختلف از آمادگي دور شدهاند و حاال تالش ميكنند دوباره به اوج برگردند؛ مثل احســان حدادي، صميمي و برخي ديگر. با اين نگاه و البته بعد از ركوردهايي كه بهعنوان حد نصاب تعيين شــد، تيم ملي ايران 14 نفره بسته شــد كه از اين 14 نفر، 5 دووميدانيكار امروز استارت میزنند.

از بيــن نماينــدگان ايران در پرتاب ديســك احســان حدادي و محمد صميمي حضور دارند كه هر دو اگر روز خوبشان باشد، شانس مدال محسوب ميشــوند و اميد زيادي براي رفتن آنها روي سكو وجــود دارد. اگرچه اين دو در برخي مســابقههاي اخير، گاهي اينقدر دور بوده اند، كه همه را شــوكه كردهانــد و اين انتظار وجــود دارد كه امروز چنين شرايطي را نداشته باشــند؛ بخصوص اينكه نتيجه اين مسابقه برايشان اهميت زيادي دارد.

در بين ســاير نمايندگان ايران، علي خديور در 400 متر، حسن تفتيان در 100 متر و سحر ضيايي در پرتاب نيزه نيز در مرحله مقدماتي با رقبايشــان رقابت ميكنند. بيســت و دومين دوره مســابقات دووميداني قهرماني آســيا از امروز (پنجشنبه ) در شــهر اوديشا هند آغاز ميشود و تا 18 تيرماه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.