نگاه به تيم واليبال جوانان از دريچه آناليز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - حسين خورياني آناليزور تيم واليبال جوانان

تيم واليبال جوانــان ايران، از مجموع 6 بازي انجام شده با كسب 6 پيروزي برابر تيمهاي ايتاليــا، اوكراين، آرژانتين 2( بار)، چين 2( بار) در رقابتهاي قهرماني جهان و همچنين قبول دو شكســت نزديك برابر كوبا و لهستان، قهرمان و نايب قهرمان اين دوره از مسابقات، توانست عنوان پنجمي و بهترين تيم آسيايي حاضر در اين مسابقات را به خود اختصاص دهد.

جوانان ايران در 4 فاكتور اصلي واليبال يعني سرويس، دريافت، اسپك و دفاع روي تور عملكرد قابل قبولي داشتند.

در حالي كه تا روز پاياني اين رقابتها طبق آمار مســووالن برگــزار كننده انتظار ميرفــت كه حداقــل دو بازيكن تيم ايران يعنــي آقچهلي و مجرد در دو فاكتور حمله و دفــاع در بين نفرات اين مســابقات قرار بگيرند اما مورد كم لطفي مســووالن قرار گرفتند و اعتراض شــفاهي به اين مورد هم بيفايده بود.

در بخش ســرويس با توجــه به اينكه اكثر سرويسهاي تيم ايران براساس آناليز كادر فنــي و نقاط ضعف و قــوت حريفان بود بازيكنان به صورت منطقهاي ســرويس ميزدند كه اين امر به خودي خود كيفيت را كاهــش ميدهد امــا در عين حال تمام بازيكنان عملكرد قابــل قبولي ارائه كردند. در اين بخش جواد كريمي، پاسور تيم ملي جوانان ايران با ســرويسهاي پرشي خود توانســت در بين نفرات برتر مسابقات قرار بگيرد. پس از او شــايان شاهســوند، طيب عيني و رسول آقچه لي هم بيشترين تاثير را در برهم زدن برنامههاي تاكتيكي پاسور حريفان داشتند.

در فاكتــور دريافــت همانطــور كه پيشبيني ميشــد اســماعيل مســافر و شــايان شاهســوند بهترين و مطمئنترين دريافتكنندههاي تيم ملي بودند.

ضمن اينكه اسماعيل طالبي با فاصله كمي نســبت به اين دو بازيكن در جايگاه سوم قرار گرفت. در بخش حمله هم رسول آقچه لي، كاپيتان و پشت خط زن تيم ملي واليبال جوانــان ايران عنوان امتيازآورترين بازيكــن ايران را به خــود اختصاص داد به طوري كه به تنهايي يك سوم حمالت ايران را به نام خود ثبت كرد.

او 142 امتياز به تنهايي كســب كرد و پــس از او هــم با اختالف اميرحســين اسفنديار، مسافر و عيني قرار گرفتند.

بايد بگويم كه تنهــا نقطه ضعف تيم ايران در اين مسابقات در حمالت برگشتي بــود. در واليبــال معموال در ايــن فاكتور سيســتم از كار ميافتد و مهــارت فردي بازيكنان در لحظه بيشترين تاثير را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.