سومين شكست جوانان بسكتبال در قاهره

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي بســكتبال جوانــان كشــورمان در آخريــن بــازي دور مقدماتــي جــام جهاني مقابل آنگــوال 70 بر 48 شكست خورد.

تيم ملي بســكتبال جوانــان كشــورمان در ســومين و آخرين بازي خــود در دور مقدماتــي جام جهاني جوانان مقابل آنگوال قــرار گرفت كه در اين ديدار هم مانند دو ديدار قبلــي، نتيجه را بــه حريف واگذار كردند.

در اين بازي رضا نوري تيمش را با تركيب بهرام زاد، پوركاوه، افشــين آذري و فرشــاد غالمي به ميدان فرستاد.

دو تيــم از ابتدا بازي برابري را به نمايش گذاشتند و دو كوارتر اول با نتايج 17 بر 17 و 11 بر 11 به پايان رسيد.

در كوارتر ســوم ايران بهتر آغاز كرد و 6 بر صفر پيش افتاد اما در ادامه آنگوالييها بازي را در اختيــار گرفتند و به برتري 17 بر 13 دســت يافتند.

كوارتر چهارم نيز با برتري مطلق آنگوالييها همراه بود و آنها هر لحظه اختالف را بيشتر كردند و در پايــان 25 بــر 7 به پيروزي رسيدند. در پايان اين بازي اميرحســين آذري با كســب 15 امتياز، پرامتيازترين بازيكن ايران شناخته شد.

تيــم ايران با قرار گرفتــن در رده چهارم گروه خود، شب گذشته در آغاز مرحله حذفي، با اسپانيا، صدرنشــين گروه ديگر ديدار كرد. تيم ايران در صورت شكست در اين ديدار، از صعود به جمع هشت تيم پاياني باز ميماند و بايد در ادامه بازيها، براي مكانهاي دوازدهم تا شانزدهم با حريفان به رقابت بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.