واكنشها به اخراج عكاس ايراني از مصر پس از يك هفته!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پيــش از آغــاز رقابتهــاي جام جهاني بســكتبال جوانان در مصر، يكي از عكاســان ايران كه براي پوشش اين رقابتها به مصر ســفر كرده بود، توسط پليــس اين كشــور دســتگير و پس از بازجويي به ايران بازگردانده شد!

چنــد روز نخســت، ماجــرا حتي در ايران هم توســط مراجع ذيصالح و انجمــن روزنامه نگاران جــدي گرفته نشــد و تنها اخباري از قول وزارت امور خارجه منتشر شد كه در حال پيگيري ماجراســت! ماجرايي كه تمام شده بود و عكاس ايراني، به كشور بازگشته بود!

حاال يك هفته پــس از آن ماجرا، كار به رسانههاي خارجي كشيده و سي ان ان، در پي خبر سه روز پيش انجمن ورزشي نويســان دنيا (كه چندين روز پس از ماجرا به آن پرداخته)، به موضوع اخراج اين عكاس ايراني پرداخته است!

در خبر ســي ان ان آمده: «بعد از اخراج «اشكان مهريار» كه براي پوشش رقابتهاي بســكتبال جوانان جهان به مصر ســفر كرده بــود، اتحاديه جهاني نويســندگان ورزشــي (ايپــس) به آن واكنش نشــان داد و بيانيهاي را منتشر كرد و در آن نوشت: عكاس ايراني كه به قاهره پايتخت مصر رفته بود تا بازيهاي ايــران در گروه مســابقات جهاني را پوشش دهد در فرودگاه بازداشت شد.

بــه نظر ميرســد اين عــكاس به داليل سياسي از كشور مصر اخراج شده كه البته نبايد سياســت را با ورزش در آميخت.

در ادامه صحبتهاي عكاس ايراني نيز آمده است كه در آن گفته «مقامات مصــري ســاعتها از من پــرس و جو كردند. آن هم در شرايطي كه پاسپورت من كامال اعتبار داشت و در نهايت آنها تلفــن همراه من را گرفتند و من اخراج شدم.»

تا كنــون هم پاســخ و رفتار قابل قبولــي از مراجع ذيصالح ديده نشــده و اينطور كه شنيده شــده حتي از اين عكاس، دربــاره اتفاقاتي كــه در مصر برايش افتاده، پرس و جو نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.