نمايندگان ورزشكاران و مربيان معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

براساس اعالم رسمي وزارت ورزش و جوانان اسامي هفت نفر از نمايندگان ورزشــكاران، مربيان، داوران و باشگاهها جهــت حضــور در مجمــع انتخاباتي فدراســيون تيراندازي اعالم شد. وحيد گلخندان، حسين باقري و الهه احمدي بهعنوان نماينده ورزشــكاران، همچنين ســيده زيبا اجتهــد بهعنــوان نماينده داوران و مصطفــي احمــدي بهعنوان نماينده مربيان و نيز باشگاههاي شركت ملــي حفاري و نزاجا بهعنــوان نماينده باشــگاهها از ســوي وزارت ورزش و جوانان جهت حضور در مجمع انتخاباتي فدراسيون تيراندازي معرفي شدند.

مجمــع انتخاباتــی فدراســيون تيراندازي، سهشــنبه، بيســتم تيرماه در محل آكادمي ملــي المپيك برگزار ميشــود. برنامهريزي بــراي انجام اين انتخابات در حالــي صورت ميگيرد كه به نظر ميرسد رقابت اصلي بين دادگر و مهرعلي باران چشــمه شكل گرفته و اين دو كانديدا تالشهاي زيادي را انجام ميدهند البته در كنار تمام اين شرايط، باز هــم يك نكتــه را نبايــد فراموش كرد؛ اينكه رييس ســابق فدراســيون شــكايتش را دنبال كــرده، ميخواهد حكم بركنــارياش را باطل كند كه در اين شــرايط بايد انتظار روزهاي شلوغ و پر ســر و صدايي را براي فدراســيون تيراندازي داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.