صعود دختران سنگنورد به فينال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

راحيــل رمضانــي و مهيــا دارابيان در مــاده ليد رقابتهاي ســنگنوردي جوانان و نوجوانان آسيا به فينال راه يافتند.

ســنگنوردي نوجوانــان و جوانــان قهرماني آســيا از ديروز آغــاز شــده و تــا 18 تيرماه به ميزباني سنگاپور در حال برگزاري است.

در رده نوجوانــان B و ماده ليد مهيا دارابيان با كســب رتبــه هشــتم راهي فينال شــد و محمدصــادق يوســفي با رتبه يازدهم ازصعود به فينال بازماند.

در رده نوجوانــان A و ماده ليــد راحيل رمضانــي در جايگاه چهارم قرار گرفت.

او بايد در فينال با حريفاني از كــره، ژاپن و اندونــزي رقابت كند. محمد ســلطاني با كســب رتبه هفدهــم در اين ماده به كار خود پايان داد.

تيــم ملي ســنگ نــوردي كشــورمان در دو رده ســني نوجوانــان و جوانــان (دختران و پسران) به مسابقات قهرماني آسيا در سنگاپور اعزام شد.

راحيــل رمضانــي، افســانه ميراحمدي، مهيا دارابيان، احسان اســرار و محمد يوسفي و محمد ســلطاني به همراه مربيان خود ساجده سلطاني و عليرضا بالغي نمايندگان ايران در اين رقابتها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.