صعود هفت پلهاي نيما

رده بندي جهاني فدراسيون پينگ پنگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نيما عالميان در رده بندي جديد فدراسيون جهاني تنيس روي ميز با هفت پلــه صعود در رده 8۹ جهان قرار گرفت. فدراســيون جهاني تنيس روي ميز رده بنــدي جديد بازيكنان را در ماه جوالي اعالم كــرد. در مهمترين تغييرات ايجاد شــده ميان بازيكنان ايراني رده نيما عالميان دو رقمي شــد و در رنك 8۹ قرار گرفت. نوشاد نيز همچنان جايگاه ۹6 خود را حفظ كرده است اما در بخش بانوان ندا شهسواري باز هم سقوط داشت و در حال حاضر در رده 284 جهان قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.