بدعت بسیار بد وزنهبرداری

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

کيانوش رســتمی البتــه وزنه بردار فوقالعادهای اســت و تــا اطاع ثانوی و شــايد تا المپيــك 2020 در هر صحنه جهانــی که به ميــدان بيايــد، حداقل قضيه اين اســت که روی سكوی افتخار خواهد ايســتاد و احتمــال قویتر اين اســت کــه بگوييم طا میگيــرد اما او بزرگتــر از جامعــه وزنهبــرداری ايران نيســت و اين همان نكته آشكاری است که تصميمگيرنــدگان اين ورزش ناديده گرفتهاند.

ورزشكارساالری شــاخ و دم ندارد! وقتی بپذيريد که حتی يك ورزشكار در ســطح اول جهان مثل رستمی خودش آنطور کــه دلــش میخواهــد تمرين کنــد، کمــر ورزشتان را شكســتهايد. ورزشكارســاالری اصا يك چيز تازه در ورزش ما نيست.

در فوتبــال صدهــا نمونــه آن را داشــتهايم، اخيرا در واليبال صاحب آن شدهايم، در کشــتی تك نمونههای آن آمده و رفتهاند و حتــی در رزمیها هم که اصل اول آمــوزش بر تابعيت محض شاگرد نزد استاد اســتوار است، توقعات وحشتناك برخاسته از ورزشكارساالری را بــه چشــم ديدهايم. ماجرا بــه اينجا هــم ختم نمیشــود و هر چــه ورزش پولسازتر شــده ردپای اين فرآيند شوم بر ورزشهايی منزه همچون پينگپنگ نيز کشــيده شــده و در بســكتبال نيز حاشيههای برخاســته از برخی توقعات فــزون خواهانــه، آتشهــا را گداخته و خاطرهها را آزرده است.

همه بهانهها

بدعــت بســيار بــدی که ســران فدراسيون وزنهبرداری با اقدام اخيرشان گذاشــتهاند، قــدم اول در راه نهادينــه کردن ورزشكارســاالری و فزونخواهی در عرصهای اســت که همه چيز بايد در آن بر پايه آموختن و ســالم فكر کردن و «مطيع مربيان بودن» باشد.

اصــرار رســتمی بر ســر اينكه با مربی شــخصیاش تمرين کند، بيش از آنكه برخاسته از چنين تمايلی باشد، به بیمنزلت کردن سرمربی تيم ملی منجر میشد.

سجاد انوشــيروانی به همين دليل طاقت نيــاورد و رفت ولی فدراســيون وزنهبرداری با ديــدن صرف اين واقعه و بر تابيدن آن باقــی عمارت معيوب اين ورزش را هم ويران کرد.

علی مرادی به جای ايســتادن پای ســرمربی منتخب خويش با بهانه کردن غيبت او در جلســه کميته فنی پرونده انوشيروانی را بست و زير بغلش گذاشت و محســن بيرانوند را به ايــن بهانه که رييــس کميته مربيان فدراســيون بوده است به عنوان سرمربی موقتی تيم ملی منصوب کرد. به اين ترتيب هر ورزشكار برجســته بالقوه ناراضی و فزونخواهی متوجه شــد که اگر طاقچــه باال بگذارد نازش را خواهند کشيد و حتی سر و کله مربی تيم ملــی را به خاطر مدالی که او برای کشــور به ارمغان میآورد، خواهند بريد.

نابودكننده روح ورزش

بدعت بسيار بد نشأت گرفته از اين ماجرا اين است که از اين به بعد میتوان بــرای هر مربی در ســطح ملی شــرط گذاشــت و قبل از شــروع کارش به او تكليف کرد که در برخورد با ورزشكاران ملی چه چيزهايی را از آنها بخواهد و چه اموری را خير.

شــايد شــماری از ورزشهــا و فدراســيونها از مــورد زشــت اخيــر وزنهبــرداری تأســی نكننــد و پــای مربيانشــان بايســتند امــا حرفهای بيرانونــد پس از جلســه شــورای فنی وزنهبــرداری چنــان خــاف قاعــده و نابودکننده روح ورزش بود که فهميديم به شرايط کلی ورزش نبايد اميد چندانی بست.

وی وقتــی با ســوال خبرنگاران در مورد فزونخواهی رســتمی مواجه شد، گفت: «جهان ورزش االن اينطوری شده اســت. آنها اجازه میدهند ورزشــكاران برجستهشان براساس اصول مورد اعتقاد و با آدمهای مورد وثوق خودشان تمرين کنند و همانی باشند که خود میخواهند و ما نيز اين حق را به قهرمانان درجه اول جهانی خود میدهيم.»

كاری درست؟

در ميان ورزشكارانی که به مسابقات جهانــی امســال وزنهبرداری گســيل میشوند شــانس ســه نفر برای کسب مدال بيشتر است و آنها سهراب مرادی، بهداد ســليمی و البته کيانوش رستمی هستند.

با کاری که در مورد رســتمی انجام شد و با تماشای صرف ماجرای استعفای انوشــيروانی «معترض به نابسامانیهای رفتــاری» عمــا ايــن بــاور به ســاير وزنهبرداران هم القا شد که حتی مبارزه چند سال پيششــان با کوروش باقری که منجر به برکناری بســيار کند و آرام و تدريجی اين مربی شــد، کاری درست بوده است.

فرقی کــه ماجرای اخيــر با قضيه بپاخيزی چند ســال پيش ســليمی و همراهانش عليه باقری دارد اين است که رييس وقت فدراسيون (حسين رضازاده) پای ســرمربی منتخب خود ماند و تا سر حد امكان فــرار نكرد و امــروز در يك طرفهالعين انوشيروانی را کنار گذاشتهاند و اين همان بدعت بسيار بدی است که از آن ياد شد و حاال چه کسی میتواند ادعا کند که ملیپوشــان و اهالی اين ورزش بــرای بيرانوند و يا هر ســرمربی بعدی تيم ملی وزنهبــرداری احترامی را قايل خواهند بود، وقتی با وزش يك نسيم هم رفتنیاند؟

جوابهای مشخص

آوای جديد و تلخ ورزشكارســاالری چنان تاثيرگذار اســت که عدهای اينك میپرســند آيا همان حســين رضازاده گزينه بهتری بــرای هدايت وزنهبرداری نبود و آيــا نبايد کوروش باقــری را به خاطر تمامی قدرتمنــدی رفتاریاش و مبارزه جانانه او با ورزشكارساالری روی سر گذاشت و برايش هورا کشيد؟ امروز که چيزی به نــام «قدرت مربيان ملی» در وزنهبرداری محو و نابود شده است و ديگر وجــود خارجی ندارد، جواب منفی دادن به ســواالت فوق واقعا سخت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.