مهدي زاده از سلطاني فر قول گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزیر ورزش و جوانان در اردوي تيم ملي كاراته

وزير ورزش و جوانان روز گذشــته از اردوي تيم ملي کاراته بازديد کرد. مسعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان با حضور در محل تمرينات تيم ملي کاراته در جريان تمرينات اين تيم قرار گرفت.

مســعود ســلطاني فر در بازديد خود از اردوي تيم ملي کاراته مردان و زنان ايران گفت: «رشــته کاراته از ظرفيت خوبي برخوردار اســت و يكي از رشتههايي است که من بســيار به آن اميدوارم و حساب ويژهاي بر روي آن در المپيك 2020 باز کردهام.»

وزير ورزش و جوانان همچنين ادامه داد: «جامعه زنان کاراته قول کسب مدال را در المپيك داده اســت و ما نيز منتظر اين کســب مدال هستيم.» در ادامه اين بازديد شــهرام هروي ســرمربي تيم ملي کاراته مردان به ارائه گزارشــي از عملكرد تيم کاراته پرداخت: «با اينكه کاراته المپيكي شــده اما هنوز ديدي المپيكي نســبت به اين رشــته به وجود نيامده اســت. اميدوار هستم ســاخت خانه کاراته براي جامعه کاراته محقق شود تا اين رشته بدون دغدغه به مسير خود ادامه دهد.»

همچنين ليا بهرامي مربي تيم ملي کاراته بانوان هم در اين ديدار قول داد که بانوان ايراني در کاراته بازيهاي آســيايي 2018 و المپيك 2020 به موفقيت چشــمگيري برســند: «در حضور همه به شــما قــول ميدهيم که کاراته زنان در مســابقههاي 2018 و المپيك 2020 بهترين نتيجه را کســب خواهد کرد. کادر فني به فدراســيون و بازيكنان خــود اعتماد دارد و ميتوانيم اين قول را بدهيــم که بانوان ايراني نتايج خوبي را در المپيك کســب کنند. ما مانند کيميا، نفرات بسياري را در کاراته زنان داريم که تنها کافي است ديده شوند. مليپوشان نياز به دلگرمي و تشويق دارند که با حضور شما اين دلگرميها صورت ميگيرد.» مهديزاده، کاپيتان تيم ملي کاراته مردان هم در اين باره گفت: «آقای سلطانيفر، شما از ما قول کســب مدال و بهترين نتيجه را گرفتهايــد و ما نيز اين قول را از شما ميخواهيم که جوايز کاراته هم مانند ساير قهرمانان رشتههاي ورزشي المپيكي تعيين شود.»

مربي تيم ملي كاراته بانوان:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.