برنز بدون مسابقه براي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات بوکس قهرماني جوانــان آســيا از روز شــنبه با شــرکت بيش از 120 مشتزن در شهر بانكوك کشــور تايلند آغاز شد.

تيــم ملي بوکــس جوانان ايــران نيز با 9 نماينــده در اين مســابقات شــرکت کرده که در ادامــه اين مســابقات 6 نماينده ايــران به روي رينــگ رفتند که از اين جمع 4 نفر حذف شــدند تا جمع حذف شــدهها به هفت نفر برســد و دو نفر هم به مرحله نيمهنهايي رسيدند.

دو بوکســور باقيمانده ايران در دور نيمهنهايــي رقابتهــاي بوکس قهرماني جوانان آسيا براي حضور در مرحله فينال پنجشنبه به روي رينگ ميروند.

رضا حسننيا در 81 کيلوگرم با شكســت دادن بوکســور سوريه مــدال برنز خــود را قطعي کرد اما ديگر مدال برنــز ايران بدون اينكه مسابقهاي برگزار شود به دست آمد.

اميرحســن ثقفــي در بــه اضافه 91 کيلوگرم به دليل نبود بوکسور در اين وزن به مدال برنز رسيد.

اشكان رضايي نماينده وزن 56 کيلوگــرم تيم ملي جوانان با شكســت مقابل بوکســور کشور ميزبان از گردونــه رقابتها کنار رفت و از کسب مدال بازماند.

همچنيــن ديگــر نماينده بوکس ايران در ديدار دوم، اشكان رشيد در وزن 64 کيلوگرم بود که مقابل بوکسور ازبكستاني شكست خورد.

در دو ديدار ديگر نيز مهدي ماکويــي در وزن 75 کيلوگــرم برابر بوکســوري از قزاقســتان و ســيد محمــد موســوي در وزن 91 کيلوگــرم به بوکســوري از ازبكستان نتيجه را واگذار کردند. به اين ترتيب امــروز دو نماينده ايران به روي رينــگ ميروند تا رنگ مدالهاي خود را مرغوبتر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.