قرارداد دوساله پپه با بشيكتاش

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پپه با قراردادي دوساله با بشيكتاش به ايــن تيم رفت بعــد از آنكه مقامات رئال مادريــد تصميم گرفتند قرارداد او را تمديد نكنند و 9 تير بازيكن آزاد شد. به اين ترتيب مدافع تيم ملي پرتغال تا ژوئــن 2019 در مدافع عنوان قهرماني تركيــه بازي ميكند و اين امكان وجود دارد كه در صــورت توافق طرفين، يك سال ديگر به اين قرارداد اضافه شود.

پپه بعــد از 10 ســال بــازي در مادريد تصميم گرفــت به جاي پاريس به اســتانبول بــرود و با ديگــر بازيكن تيم ملي پرتغال، ريكاردو كوارشــما كه دومين ســال حضــورش در اين تيم را ســپري ميكند، هم بازي شود. اين در حالي است كه به گزارش روزنامه ماركا حتي با پاريسنژرمن آزمايش پزشكي هم داد.

پپــه بعد از امضاي قــرارداد گفت: «يك مرحلــه تمام ميشــود و مرحله بعدي شــروع ميشــود.» روزنامههاي تركيه نوشــتهاند او بــه ازاي هر فصل 3/25 ميليون يورو دريافت ميكند.

اين مدافع 34 ساله كه 337 بازي براي رئال انجام داد، افتخارات زيادي با غول اســپانيايي به دست آورد از جمله فتح ليگ قهرمانان، ليگ اسپانيا و الليگا به همراه قهرماني يورو 2016 با پرتغال.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.