مالقات مديربرنامههاي اوريه با مديران يوونتوس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مديربرنامههاي ســرژ اوريه سهشنبه ايــن هفته بــا مديران باشــگاه يوونتوس مالقات كرده اســت تا مقدمات انتقال اين دفاع راست فرانسوي به تورين در صورت به بن بســت خوردن مذاكرات بانوي پير و رئال مادريد بر ســر قيمت دانيلو، فراهم شود.

يوونتو س بعد از رفتن دني آلوز كه شايعه پيوستنش به منچسترسيتي شنيده ميشود، يك دفاع راست جديد ميخواهد و ظاهرا گزينه اولش بازيكن برزيلي رئال مادريد اســت اما طرفين ممكن است بر ســر رقم قــرارداد به توافق نرســند و به همين دليل يوونتــوس از همين حاال به فكر جذب اوريه بهعنوان گزينه جايگزين افتاده است.

سايت فوتمركاتو هم در همين حال ادعا كرده است كه اوريره به تورين خواهد رفت تا مذاكراتش را با بانوي پير آغاز كند. جذب اوريه براي يوونتوس نسبت به دانيلو دو مزيت دارد: اول اينكه او از دانيلويي كه روي او 25 تا 30 ميليون قيمت گذاشــته شــده ارزانتر اســت و دوم اينكه او جای يكي از ســهميههاي بازيكنان غيراروپايي يوونتوس را نخواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.