موتا يك سال ديگر در پاريس ماندني شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تياگو موتا، هافبك ايتاليايي پاري سن ژرمن قراردادش را با اين تيم فرانسوي يك سال ديگر تمديد كرد. قرارداد قبلي موتا با پی اس جی هفته گذشته به پايان رسيد و اخباري هــم درخصوص خروج احتمالي او از پارك دو پرنس شــنيده ميشد و حتي مدير برنامههاي او به باشــگاه در خصوص تعلل براي تمديد قرارداد هشــدار داد كه ظاهرا نتيجه داده اســت چون قرارداد اين بازيكن 34 ساله تمديد شده است و به اين ترتيب او تــا پايان فصل آينده در پايتخت فرانســه خواهد ماند. موتــا در گفتوگو با سايت باشــگاه گفت: «بســيار خوشحالم كه قــراردادم را با پاريســنژرمن تمديد كردهام. من در اين باشگاه سابقهاي خاص دارم، باشگاهي كه در 5 سال اخير واقعا به من اعتماد داشته است. ماجراي من و پی اس جــی همچنان ادامه خواهد داشــت و من از اين بابت خوشحالم. من به رقابتم در اين تيم ادامه ميدهم و ما تمام تالشمان را انجــام ميدهيم تا در تمام مســابقاتی كه شــركت ميكنيم تا جاي ممكن صعود كنيم.»

موتا از ســال 2012 كــه از اينتر به پاريسيها ملحق شــد، تاكنون 203 بازي رسمي براي آنها انجام داده، 11 گل زده و 15 جام داخلي كسب كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.