دردسر خوشايند والورده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بارســلونا خــود را براي شــروع پيشفصل آمــاده ميكند و ارنســتو والورده دردسر خوشايندي دارد چون براي سه بازيكن پســت هافبك خود نفرات زيادي در اختيار دارد.

تعداد آنها در حال حاضر 10 است اما ممكن اســت به 12 برســد چون باشــگاه مشتاق اســت ماركو وراتي و دني سبايوس را نيز بخرد و اين باعث ميشــود مربي ســابق اتلتيك بيلبائو چنديــن هافبك خــود را به تيمهاي ديگر بفرستد تا مشكلي ايجاد نشود.

لوييــس انريكــه هم با مشــكل مشــابهی روبــهرو بود چــون بايد از ميان ايوان راكيتيچ، آندرس اينيستا، سرخيو بوسكتس، آندره گومز، دنيس ســوارس، آردا توران و رافينيا انتخاب ميكرد.

كارلس آلنيا و سرخي سامپر هم اضافه شــدهاند ضمن اينكه ســرخي روبرتــو هم توان بازي در اين پســت را دارد و اين يعنــي والورده بازيكنان مستعدي در اختيار دارد.

كســاني كه بيشــترين احتمال جدايي شان وجود دارد، سامپر، آردا و رافينيا هستند كه ميخواهند در جاي ديگــر اهميت و زمان بازي بيشــتري پيدا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.