سبايوس: دو هفته ديگر همه چيز را درباره آيندهام ميگويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دني ســبايوس بازيكن رئال بتيس كه شــايعاتي درباره آيندهاش شنيده ميشود، اعالم كرد دو هفته ديگر ماندن يا نماندنش در اين تيم مشخص ميشود.

هافبك 20 ســالهاي كه عملكردش در يورو زير 21 سالهها توجه خيليها را جلب كرد و حاال شــايعه رفتنش به رئال مادريد و رقابت بارسلونا با كهكشانيها براي جذب او شــنيده ميشــود، روز سهشــنبه همراه بــا وكيلش در حال خروج از دفتر باشــگاه رئال بتيس ديده شــد و همانجا به سواالت خبرنــگاران پاســخ داد. او گفــت: «نگران آيندهام نيســتم و خونسردم. دو هفته ديگر دوباره با شــما صحبــت خواهم كرد و همه چيز را درباره آيندهام روشن خواهم كرد.»

به نوشته نشــريه آس، رئال مادريد به سبز و سفيدپوشــان آندلس پيشنهادي در حدود 20 ميليــون يورو ارائــه كردهاند تا بازيكــن آنها را به خدمــت بگيرند هرچند برنامــه قهرمان اســپانيا اين اســت كه به ســبايوس اجازه دهد فصل آينده بهعنوان بازيكــن قرضي بــه دوران بازيگرياش در بتيس ادامه دهــد. در همين حال اما گفته ميشــود كه زينالدين زيدان سرمربي رئال مادريد از مسووالن باشگاه خواسته است كه سبايوس را به خدمت بگيرند تا او را همراه با ساير بازيكنانش به اردوي تابستاني پيش فصل در آمريكا ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.