اتلتيكومادريد، ويتولو را به الس پالماس قرض داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه السپالمــاس اعالم كرد كه ويتولو بال اسپانيايي فصل گذشته ســويا، در نيمه اول فصل آينده بهعنــوان بازيكن قرضي در جزاير قناري توپ خواهد زد.

باشــگاه اتلتيكومادريد ويتولو را با قــراردادي 40 ميليون يورويي از ســويا خريداري كرده اســت اما با توجه به محروميت يكســالهاش از ســوي فيفا بــراي خريد بازيكن به دليل عقد قراردادهاي غيرمجاز با بازيكنان زير ســن قانوني تا ماه ژانويــه نميتوانــد بازيكنــي را به تركيب فعلياش اضافه كند.

به اين ترتيب اين باشگاه براي حفــظ آمادگي ويتولــو او را به الس پالمــاس قرض ميدهــد و در پايان مــدت محروميتش ايــن بازيكن 27 ســاله را پس خواهد گرفت. مراحل انتقــال ويتولو از ســويا بــه اتلتيكو مادريد هنوز كامل نشــده اســت اما گفته ميشود كه تا روز يكشنبه هفته آينده اين جابهجايي نهايي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.