مسي قراردادش را 4 سال ديگر تمديد کرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه بارســلونا و ســتاره آرژانتينياش ليونل مســي براي تمديد قراردادشان ســرانجام به توافق رسيدند و اين بازيكن آرژانتيني قراردادش را تا سال 2021 با آبيواناريپوشان كاتالونيا تمديــد ميكند كه امــكان تمديد اين قرارداد تا پايان ماه ژوئن ســال 2022 هــم وجــود دارد. طرفين بر ســر رقم غرامت فســخ اين قرارداد هم به توافق رســيدهاند و بــه همين منظــور 300 ميليون يورو براي فســخ اين قرارداد در نظر گرفته شده است.

اين بهترين خبر براي بارســاييها است چرا كه آنها از اين به بعد ميتوانند روي ديگر فعاليتهايشــان در بازار نقل و انتقــاالت و اردوي پيش فصل تمركز كنند. مسي 30 ســاله كه جمعه هفته گذشــته ازدواج كرد، در حال حاضر در ماه عســل به ســر ميبرد. او اما هفته آينده بــه كاتالونيــا برمیگــردد تا با همتيميهايــش در اردوي پيش فصل شــركت كند و همان موقــع پاي برگه قرارداد جديدش با بارسلونا را هم امضا خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.