ميالن پيشنهاد مارسي براي خريد باكا را نپديرفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه مارسي فرانســه براي خريد كارلوس بــاكا از ميــالن 20 ميليون يورو پيشــنهاد داده كه نتوانسته نظر روسونري را جلب كنــد چون باشــگاه ايتاليايي زير 30 ميليــون حاضــر بــه فــروش مهاجم كلمبيايياش نيست.

بــاكا فصل گذشــته جــزو بازيكنان تأثيرگــذار ميالن نبود و بــه همين دليل شــايعاتي مبني بر احتمال فــروش او در پايان فصل شــنيده ميشــد كه هنوز هم ادامه دارد اما باشــگاه ميــالن اعالم كرده اســت كه مهاجم سابق سويا را نميفروشد چون وينچنزو مونتال، سرمربي ميالن براي برنامههايش در فصل آينده روي او حساب كرده است. ميالن دو سال پيش براي خريد باكا از ســويا 30 ميليون يورو پرداخت كرد و حاال حاضر نيست براي فروش او متحمل ضرر شود. به گزارش راديو RMC فرانسه، مارســي براي خريد بــاكا 20 ميليون يورو پيشنهاد داده كه از سوي باشگاه ميالن رد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.