تريم: چالهان اوغلو ميالن را به جمع برترينهاي اروپا برميگرداند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فاتح تريم ســرمربي تيم ملي تركيه ميگويد كه باشــگاه ميالن از خريد هاكان چالهان اوغلو ســود بزرگي خواهد كــرد و اين بازيكن تركيــهاي ميتواند روســونري را بــه جمع باشــگاههاي تــاپ اروپا برگرداند.

تريم درباره هافيك 23 سالهاي كه ايــن هفتــه از بايرلوركوزن به روســونري پيوست، به گاتزتا گفت: «او با وجود ســن و ســال پايينش بازيكنــي پخته اســت. او بازيكني خونســرد اما جنگجويــي واقعي و حرفهاي اســت. چالهان اوغلو روي كارش تمركز دارد و در تمام بازيها با تمام توانش تالش ميكند. او در زندگي شــخصياش هم انســاني قابل اعتماد و منظم اســت. ميالن با خريد او يك بــرگ برنده بزرگ دارد. به من اعتماد كنيد. ميالن با چالهــان اوغلو دوباره يك تيم طراز اول خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.