ديفرانچسكو اميدوار به ماندن توتي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوزهبيــو ديفرانچســكو، مربي جديد رم دوست دارد كه فرانچســكو توتي، اسطوره اين باشگاه پست مديريتي بگيرد و در رم بماند.

ديفرانچســكو و توتي در ســال 2001 با رم فاتح سري آ شــدند و تنها ســه شكست را تجربــه كردنــد. توتي فصل گذشــته به 25 سال حضور در رم بهعنــوان بازيكن پايان داد و باشــگاه به او پيشنهاد پست مديريتي كرده است.

ديفرانچســكو گفتــه: «چيزي كــه نيــاز داريم اين اســت كه يك گروه بسازيم و منظور من فقــط داخل زمين نيســت، بلكه داخل باشــگاه و كل محيــط را ميگويم. ما نياز بــه دادن پيامهاي مثبت داريم و اين بستگي به نتايج ما دارد. من افتخار اين را داشتهام كه با رم فاتح اسكودتو شوم، هرچند كه به دليل مصدوميت سنگين، در آن فصل زيــاد بازي نكردم اما من عضوي از آن تيم بودم. بر اين باورم كه اگر ميخواهيم به دستاوردي مهم برسيم نياز داريم كه شــرايط را بازسازي كنيم و اتحــاد قدرتمندي در تيم برقرار كنيم. فرانچسكو به احتمال فــراوان بهعنوان مدير در باشــگاه ميماند. با او اخيرا صحبت كردهام. پســت او هنوز تعريف نشــده است اما من بايد بگويم كه خوشحالم او در كنار ماست.»

دیلي‌ميل-‌ آرسنال‌تمرینات‌ خود‌براي‌ فصل‌جدید‌را‌ شروع‌كرد‌و‌ ستار ‌ههایي‌مثل‌ اوزیل،‌ولبك‌و‌ ولكات‌در‌آن‌ حاضر‌شدند.‌

دیلي‌ميل-‌پاري‌ســن‌ژرمن‌تعطيات‌خود‌براي‌فصل‌جدید‌را‌شــروع‌ كرد‌و‌ســتاره‌هاي‌این‌تيم‌با‌ماشــين‌هاي‌گرانقيمت‌ســر‌تمرین‌رفتند،‌ از‌جملــه‌ماركينيوش‌كــه‌از‌یك‌فــراري‌002‌هزار‌پوندي‌پياده‌شــد.‌

دیلي‌ميل-‌جبریيل‌سيســه،‌مهاجم‌ســابق‌تيم‌ملي‌فرانســه‌كه‌چند‌ ماه‌پيــش‌فوتبال‌را‌كنار‌گذاشــت‌تا‌موســيقي‌را‌دنبال‌كنــد،‌دوباره‌ بــه‌فوتبال‌برگشــته.‌انتخاب‌این‌بازیكن‌53‌ســاله‌كمي‌عجيب‌اســت‌ چون‌به‌یك‌تيم‌دســته‌ســومي‌در‌ســویيس‌به‌نام‌«ایوردون»‌پيوسته.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.