خريدهايجديدبرايآرسنال؛لماريامحرز؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســنال الكســاندر الكازت را با قيمت 52 ميليون پوند خريداري كــرده و به دنبال بازيكنــان ديگري هم هســت. آرسن ونگر، مربي آرســنال اكنون به سراغ توما لمار از موناكو خواهد رفت. اگر نتواند لمار را بخرد، گزينه بعدي رياض محرز، بال لسترسيتي است.

موناكــو قيمت لمار را 80 ميليون پوند تعيين كرده، چرا كــه قصد فروش او را ندارد. بــه اين ترتيب احتمال انتقال او پايين است، مگر آنكه دو باشگاه به توافق برسند. به اين ترتيب آرســنال به ســراغ محرز خواهد رفت كه دوســت دارد به اين تيم بپيوندد. لســتر منتظر پيشنهاد آرسنال اســت اما توپچيها تاكنون پيشنهادي ندادهاند. ونگر پيشتر بهصورت علني از محرز ستايش كرده بود.

مقامات آرســنال به دنبال تحول در تيم هســتند. الكازت اكنون گرانترين خريد تاريخ آرســنال شــده و ركورد 42/5 ميليون پوندي مسعود اوزيل در سال 2013 را جابهجا كرده اســت. اين مهاجم 26 ســاله كه پيشتر در ليــون بازي ميكرد، قراردادي پنجســاله با آرســنال امضــا ميكند و انتظــار ميرود كه 200 هــزار پوند در هفته دســتمزد بگيرد. او اخيرا در تمرينات تيم شــركت كرده و به بازيكنان معرفي شــده است و شايد هم در تور پيشفصل استراليا و چين حضور پيدا كند.

آرســنال دســت از خريد كيليان امباپه برداشته و اميدوار اســت كه اين موضوع باعث شــود كه موناكو در قبال لمار كوتاه بيايد. آرســناليها همچنين منتظر آينده الكسيس ســانچس، اوزيل و الكس اوكسالد چمبرلن هم هســتند. اين سه بازيكن در ســال پاياني قراردادشان به ســر ميبرند. سانچس و نمايندگانش قرار است با مقامات آرســنال ديدار كنند. توپچيها از اين نگران هستند كه او، پس از آنكه پيشــنهاد دســتمزد 572هزار پوندي در آرســنال را نپذيرفت، اين باشگاه را مجبور كند كه مجوز رفتن او به منچسترسيتي را صادر كند. سانچس همچنين پيشــنهادي از چين دارد كه دستمزد آن بيش از دو برابر مبلغ پيشنهادي آرسنال است و از آنچه كه سيتي خواهد پرداخت هم بسيار بيشتر است.

آرســناليها همچنان بــر اين موضع هســتند كه ســانچس را به رقيبانشــان در ليگ برتر نميفروشند اما تنها ســيتي است كه به دنبال اوست و از سوي ديگر، اگر آرسنال او را در تابســتان جاري نفروشد، اين بازيكن در تابستان ســال بعد بهصورت آزاد ميتواند به تيم ديگري بپيوندد و پولي به آرسنال نخواهد رسيد. اوزيل درخواست دستمزد 053هزار پوند در هفته كرده و اكسالد چمبرلن هم احتماال ميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.