هميشه پاي رئال مادريد در ميان است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هواداران و مديران باشــگاهها شــايد تصور كننــد انگيزه اصلي براي يك بازيكن جوان در فوتبال مدرن دريافت بيشــترين پــول يا بازي براي بهتريــن و رقابتيترين باشگاه است اما يك عامل ديگر وجود دارد كه غالبا ناديده گرفته ميشود. خيلي رايج شده كه بازيكنان زير 20 سال براي تصميم گيري تحت فشــار قرار ميگيرند به وسيله عوامل موثر ديگر مثل خانواده، باشــگاه يا جامعه. جانلوييجي دوناروما آخرين نمونه اســت اما تنها مورد نيست و ديگر اهداف رئــال مادريد مثل دني ســبايوس، كيليان امباپــه و تئو هرناندس هم بــراي تصميم گيري و انتخاب تحت فشــار قرار گرفته يا ميگيرند.

دوناروما‌آخرین‌نمونه اين دروازهبان 18 ساله در چند هفته اخير به دليل اينكه تصميم گرفت پيشنهاد تمديد قرارداد ميالن را رد كند، به شــدت زير ذره بين قرار گرفت.

از پرتــاب كردن دالرهــاي قالبي در جريان حضــور در رقابتهاي قهرماني زير 21 ســال اروپا گرفته تا اظهــارات علني باشگاه و مدير برنامه هايش، مينو رايوال از همه جهت او را تحت فشار گذاشته و گفته ميشود در نهايت تصميم گرفته قراردادش را تمديد كند.

سبایوس،‌زیر‌فشار‌گذشته در مــورد هافبــك رئال بتيــس بايد گفت شايد بر اســاس گذشته خود مجبور شــود تصميم بگيرد. توييتهاي چند سال قبل او نشــان ميدهد كه نــگاه و نظراتي منفي نسبت به بارسلونا داشته و اين شايد باعث شــود نتواند به تيمي ملحق شود كه بسياري از اعضايش به او بدبين هستند. امباپه،‌اقناع‌خانواده مهاجم موناكو به وضوح گفته دوســت دارد بــراي رئــال مادريد بــازي كند اما خانــوادهاش و بخصــوص پــدرش ترجيح ميدهند او بازيكن پاريســنژرمن باشد. اينكه چه پاســخي به اين فشــار و تناقض ميدهد را بايد ديد.

مورد‌خاص‌تئو در ايــن مــورد، تئــو هرنانــدس در برابر فشــاري كه از ســوي اتلتيكومادريد وارد ميشــد، مقاومت كرد و به خواســته درونياش براي بازي در رئال مادريد پاسخ مثبت داد بــا وجود آنكه ديگو ســيمئونه ميخواســت او را نگــه دارد. تئو جمعه به هواداران رئال معرفي ميشــود اما ممكن بود راه ديگري را در پيش بگيرد.

دیلي‌ميل-‌كریستيانو‌ رونالدو‌این‌عكس‌از‌ خودش‌و‌پسرش‌را‌روي‌ اینستاگرام‌گذاشت،‌ در‌حالي‌كه‌دوقلوهاي‌ جدیدش‌را‌در‌بغل‌دارند.‌ یكي‌از‌این‌دوقلوها‌به‌نام‌ اوا‌بغل‌كریستيانو‌رونالدو‌ جونيور‌است‌و‌آن‌یكي‌ كه‌پسري‌به‌نام‌متئو‌ است،‌در‌آغوش‌خود‌ رونالدو‌است.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.