مارادونا: اينسينيه بايد بيشتر از من گل بزند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديگــو مارادونــا ميگويــد لورنــزو اينســينيه وقتي ميتوانــد پيراهن 10 ناپولي را به تن كند كه ركورد او بهعنوان بهترين گلزن تاريخ باشــگاه را بشــكند. باشگاه ناپلي در سال 2000 اين پيراهن را بــه احترام اســطوره آرژانتينياش كه 115 گل زد و افتخارات زيادي به دست آورد، بازنشسته كرد.

اينســينيه هم بازيكن بااســتعدادي اســت و براي ناپولي درخشيده. مارادونا به شــوخي براي تصاحب پيراهن شماره 10 توسط اين مهاجم 26 ساله ايتاليايي شرط گذاشت. مارادونا گفت: «اگر بيشتر از من گل بزنــد، ميتواند اين پيراهن را بگيرد.»

او سپس گفت تيم مائوريتزيو ساري ميتوانــد بــه افتخاري كه بعــد از فصل 1989-1990 ديگر نصيب ناپولي نشــد، برســد و آن قهرماني ليگ ايتاليا اســت: «اميدوارم نوبت ناپولي شــده باشد چون حاال ديگر تجربــه كافي را دارند كه مثل فصل قبــل امتيازات را جايــي كه نبايد، از دســت بدهند. اگر اين اتفــاق نيفتاده بــود، ما قهرمان ميشــديم. فكر ميكنم وقتش شــده كه مائوريتزيو ســاري، پپه رينا، اينســينيه، دريــس مرتنز و بقيه به قهرماني برسند. آنها ميتوانند ثابت كنند ناپولي لياقتــش را دارد. از روزهاي بازي من چند نســل بازيكنان عوض شــدهاند. حاال بايد پدرها فيلم گلهاي من را براي پسرهايشــان بگذارند. حتي پسربچههاي كوچك در ناپل من را ميشناســند و اين واقعا باعث افتخارم است.»

بازيكــن ديگري كه خيلي محتملتر اســت ركورد مارادونا را بشــكند، مارك هامشيك است كه سه گل با صدرنشيني فاصله دارد كــه مارادونا دربارهاش گفت: «اميــدوارم ايــن كار را بكنــد. ركوردها براي شكسته شدن هستند. من اميدوارم گلهــاي زيادي بزنــد و بــه ناپولي در قهرماني كمك كند، من هم پيام تبريك خودم را ميفرستم.»

مارادونا در آســتانه مراســم دريافت اقامــت افتخاري ناپل كه ديشــب برگزار شد، گفت: «از اولين بار كه پيراهن شماره 10 اين تيم را به تن كردم، شهروند ناپل شــدم. از همتيميهايم تشكر ميكنم كه بدون آنها من اينجا نبودم و چيزهايي كه با هم برديــم، نميبرديم. اين اقامت را به مادرم، پدرم و همــه اهالي ناپولي تقديم ميكنم. همچنين ميخواهم به كســاني اشــاره كنم كه ميگويند براي پول آمده ام. مــن جايگاهــم در ناپــل را در زمين فوتبال به دست آوردم. دوست دارم كسي كــه گفته براي 230 هزار يــورو به اينجا آمدهام پيدا كنم و جوابش را بدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.