نوروزی به ایروان نرفت مرتضوی پزشک استقالل شد

اختالف ها علنی شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه استقالل پزشك جديدي را بــراي آبي پوشــان معرفي كرد تا اختالفــات در كادرفني اين باشــگاه آشكار شــود. دكتر ســتوده پزشك اســتقالل نیــز در حمايــت از دكتر نوروزي از ســفر به ارمنستان امتناع كرد تا كادرپزشكي آبيها تغییر كند.

باشــگاه اســتقالل در اين باره با انتشــار متني اعالم كرد: «با توجه به عدم حضور مســوول كمیته پزشكي تیم اســتقالل دكتر نوروزي در سفر ارمنســتان و همچنین عــدم اجازه ايشان به دكتر ستوده براي همراهي تیــم در اردوي بدنســازي در ايروان ارمنســتان، لذا با توجه به نیاز مبرم تیم فوتبال استقالل به حضور پزشك در كنــار تیــم، بــراي جلوگیري از هرگونه اتفاق غیر منتظره آقاي دكتر مهیار مرتضوي در اين اردو استقالل را همراهي مينمايد.

ضمن تشــكر از حضــور دكتر مرتضــوي بــراي او آرزوي موفقیت داشته و امیدواريم رسالت كار پزشكي را تا پايان اردو به نحو احســن انجام داده تا مبــادا بازيكنــان و مجموعه استقالل از نبود تیم پزشكي احساس تنهايي و غريبي كنند.»

مرتضــوی در زمــان مربیگری درخشان مدتی پزشــك پرسپولیس بود.

بــه نظــر ميرســد لــج و لجبازيهــاي مســووالن و كادرفني اســتقالل تمامي نــدارد و اين بار به خاطر دلخوري بجاي نوروزي از نحوه يارگیري بازيكنان خواســتند كه او و كادرپزشكي سابق را از تیم استقالل حذف كنند اما ســالهاي سال است كه نــوروزي در كنار تیم اســتقالل بهترين خدمات پزشكي را ارائه كرده و نبايد دلخوري بجاي او با بي انصافي استقالليها پاسخ داده شود.

البته پســتهاي نوروزي نشان ميداد كــه او ديگر به اســتقالل باز نميگردد و اختــالف آنها عمیقتر از آن اســت كه با يــك پادرمیاني حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.