افتخاري موافق منصوريان مخالف

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بــا وجود موافقت افتخــاري با جدايي مليپوشــان امید اما منصوريان مخالف اين موضوع است.

امید نورافكن، ســید مجید حسیني، مهدي قائــدي و آرمین ســهرابیان چهار بازيكن تیم امید هســتند كه قرار است به زودي به اردوي اين تیم اعزام شــوند. اين بازيكنان در حال حاضر در اردوي استقالل در ارمنســتان به ســر ميبرند اما باشگاه چراغ ســبز خود را براي همراهي تیم امید نشــان داده اســت. اين در حالي است كه منصوريان ســرمربي اين تیم موافق جدايي ستارههاي جوانش پیش از شهرآورد آلمان نیست. هنوز مدت زمان چنداني از شكست ســنگین اســتقالل در لیگ قهرمانان آسیا مقابل العین نميگذرد. شكستي كه در روز نداري آبيها در خط میاني رقم خورد.

امیــد ابراهیمي مصدوم بود، فرشــید باقري مصدوم شــد! فرشــید اســماعیلي محــروم بود و امیــد نورافكن هم در روزي كه حضورش در تیم اســتقالل از نان شب واجبتر بود، بــه دلیل همراهي كردن تیم ملي امید و خســتگي ناشي از سفر قادر به حضور در تركیــب آبيها نبود. در آن بازي منصوريان بازيكنان مهم خود در يك پست و حســاسترين پست را از دست داد تا آن اتفاق نادر در تاريخ فوتبال اســتقالل ثبت شود. آبي پوشــان در روز 25 تیر در آلمان برگزار كننده اولین شهرآورد خارج از كشور هســتند و ممكن است اين شــهرآورد در حالي برگزار شــود كه منصوريان 4 بازيكن خود را براي اين بازي دوستانه اما حیثیتي در اختیار نداشته باشد.

سرمربي آبي پوشــان هنوز واقعه تلخ العین را فراموش نكرده است. حادثهاي كه اگر امید نورافكن بــه جاي همراهي كردن تیــم ملي امیــد در اختیار آنهــا بود قطعا به وقوع نميپیوســت. منصوريان دوســت ندارد يكبار ديگر به خاطــر تیم ملي امید تیمــش، هوادارانش و خودش لطمه ببینند امــا افتخاري دو روز پیــش در مصاحبهاي اعالم كرد با جدايي مليپوشان امید موافق است كه ظاهرا اين موضوع به محل اختالف سرمربي و مديرعامل بدل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.