بابازاده:استقاللميتواندقهرمانشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بابازاده مربــي دروازهبانان اســتقالل بعد از مدتهــا مصاحبه كــرده و در مورد وضعیت اســتقالل اينطور ميگويد: «ما ســال گذشته را با تغییرات زيادي شــروع كرديم و تیم فلســفه جديدي را دنبال ميكرد. ما در ابتدا بدشانســي آورديم و براي شــكلگیري تیم به زمان احتیاج داشــتیم تا بازيكنان هماهنگ شــوند. در ادامه خوشبختانه نتايج خوبي گرفتیم و نايب قهرمان شــديم. امســال هم در ادامه روند ســال قبل توانســتیم در هر پســت مهرههاي خوبي جذب كنیم. ما به دو سه مهره احتیاج داشتیم تا برخي نقاط ضعفمان را برطرف كنیم.

البته تعدادي بازيكن ديگر هم جذب كرديم كه ميتوانند اســتقالل را براي فصل بعد قويتر كنند. با اضافه شــدن چند بازيكن باتجربه مثل جبــاري و منتظري و بازيكنــان باكیفیتي مثل شجاعیان، شهباززاده، بیتسعید و چند بازيكن خوب، فصل خوبي را در پیش خواهیم داشت.»

«آيــا داشــتن توقع قهرماني از اســتقالل بجاســت؟»، بابازاده در پاســخ به اين پرســش ميگويــد: «در تمام ســالهايي كــه بهعنوان بازيكن و مربي در اســتقالل حضور داشتم، همه اســتقالليها از اين تیم توقع قهرماني داشتهاند. با توجــه به كیفیت فني تیــم در نیمفصل دوم ســال قبل و بازيكناني كه جذب كرديم، همه از اين تیم انتظار قهرماني دارند و اين انتظار بيجا نیست. تمام مجموعه استقالل نهايت توان خود را ميگذارد تا اين تیم قهرمان شود. من در تمام قهرمانيهاي اســتقالل در چند سال اخیر، كنار تیم بودم و معتقدم اين تیم هم ميتواند قهرمان شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.