تماس تلفني منصوريان با ابراهیمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شــاگردان علیرضا منصوريــان از روز دوشــنبه 12 تیر ماه اردويي تداركاتي را در كشــور ارمنســتان آغاز كردند كه اين اردو تا روز 22 تیر ماه به طــول خواهد انجامید. در اين ســفر امید ابراهیمی با اســتقاللیها نیســت به همین دلیل روز سهشنبه علیرضا منصوريان در تماســی تلفني با امید صحبت كرد. ابراهیمي به دلیل مصدومیت به تازگي جراحي كرده و گفته ميشود كه دو ماه دور از میادين خواهد بود.

در تماس تلفني منصوريان با ابراهیمي از ارمنســتان، سرمربي اســتقالل از هافبك تیمش خواســت كه هر چــه زودتر خودش را به تمرينات برســاند. منصوريان همچنین به هافبك تیمــش اطمینان خاطر داد كه او ميتواند حتي زودتر از موعد پیشبیني شده خودش را به مســابقات برساند. البته شرايط امید ابراهیمي چندان خوب نیســت و براي اينكه به بازیهای استقالل برسد بايد تالش زيادي بكنــد. البته ابراهیمي بــه بازيهاي ابتدايي استقالل نميرسد و منصوريان براي اين بازيها بايد به فكر بازيكن ديگري باشد. بايد ديد كه ســرمربي اســتقالل چه كسي را جايگزين امید ميكند، روزبه چشــمي يا فرشــید باقري ؟ فعال كه اين مربي تصمیمي در اين ارتباط نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.