منصوریان: برنامه ویژهاي براي جباري دارم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل چنــد روزي اســت كه در ارمنســتان اردو زده. منصوريان در خصوص اين اردو و برنامههاي استقالل اينطــور ميگويد: «ما پیــش از اين با چهار تیم براي برگزاري ديدار دوستانه قرار گذاشــته بوديم اما همه اين تیمها درگیر مســابقات مقدماتــي يورو لیگ هســتند و به همین دلیــل ديدارهای دوســتانه درون تیمي برگزار ميكنیم. ايــن ديدارها كامال به صورت رســمي بــا حضور يك داور رســمي و در زمین اصلي كمپ آكادمي فوتبال ارمنســتان برگزار ميشــود. در بازي اول كه برگزار شــد بازيكنان ما 45 دقیقــه در زمین حضور داشتند و در بازي دوم نیز طبق برنامــه بايد 60 دقیقه به میدان بروند و به همین دلیل يــك ديدار با مدت 60 دقیقه میان دو تیم آبي و ســفید انجام ميدهیــم و پس از آن نیــز به كارهاي بدنســازي خواهیم پرداخت. صبح روز چهارشنبه هم يك جلسه تمرين برگزار كرديم. در اين جلســه تمريني كرنر و ضربات ايستگاهي را در دستور كار قرار داديم و روند تمريني ما همچنان ادامه دارد. بعــد از ديدار دوســتانه، بازيكنان به اســتخر میروند و امروز بعد از يك تمرين ريكاوري در نوبت صبح، در نوبت عصر بازيكنان استراحت خواهند كرد.»

منصوريان در ادامه درباره وضعیت مجتبي جباري نیــز ميگويد: «جباري بــراي ما 30 دقیقه در اين مســابقه به میدان خواهد رفت و پا به توپ ميشود. از تمرينــات كل تیم راضي هســتم و كادرفني براي مجتبــي برنامه ويژهاي دارد و همگي تالش ميكنیم تا او را به بهترين شكل آماده كنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.