فرشید باقري: خواستند كه من بمانم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در حالي كه پیش بیني ميشــد فرشید باقري جمع استقالليها را ترک كند امــا منصوريان با رفتن او مخالفت كــرد و حاال فرشــید در كنــار آبيها در كشــور ارمنستان به ســر ميبرد. فرشید در خصوص اردوي استقالل در ارمنســتان اينطور ميگويد: «تمرينات ما زيــر نظر میك مــك درموت انجام ميشــود. او مربــي حرفهاي اســت و آيتمهــا را با جديت زير نظر دارد. خدا را شكر همه چیز خوب است و خودمان را آماده شركت در مسابقات ميكنیم.»

اين بازيكن در مــورد بحثهايي كه در خصوص جدايياش از استقالل مطرح شد، ميگويد: «بله صحبتهايي شــده بود اما مربیان بــا من صحبت كردند و در نهايــت تصمیم گرفتم در اســتقالل بمانــم. امســال انگیزههاي زيــادي دارم و بايد بــه مراتب بهتر از سال گذشــته باشم.» هافبك استقالل در مورد شــانس قهرماني آبيپوشــان براي فصل آينــده ميگويد: «بازيكنان خوبي به استقالل آمدهاند و قصد داريم در پايان ســال به اهدافــي كه داريم، برســیم.» البته باقري براي حضور در تركیب رقباي سرســختي دارد و بايد تالش خــود را زياد كنــد. آنهايي كه از نزديك تمرينات اســتقالل را تماشا كردهاند ميگويند ايــن بازيكن انگیزه زيادي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.