شیخاالسالمي بازيكن جديد آبيها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

امیرحســین شیخاالســالمي بهعنــوان بازيكــن جوانان به اســتقالل پیوســت. امیر حســین شــیخ االســالمي بازيكن تیمهاي جوانان و نوجوانان ايــران با عقد قراردادي به استقالل پیوست. سیدرضا افتخاري مديرعامل استقالل با اعالم اين خبر گفت: «امیر حسین شیخ االسالمي از جمله بازيكنان جواني است كه با تصمیم كادرفني و براي ادامه سیاســت پشتوانهسازي براي تیم بزرگساالن به استقالل پیوست. شیخ االسالمي به لیست بازيكنان زير 21 ســال اســتقالل اضافه خواهد شد و براي او در تیم بــزرگ اســتقالل آرزوي موفقیت ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.