بدنسازی ويژه شماره 8

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجتبي جباري پنجشــنبه هفته گذشته با اســتقالل قرارداد امضا كرد اما در اين مدت تنها به كارهاي هوازي مشغول بود تا خود را از نظر بدني آماده كند.

جباري كه حدود يك هفته ديرتر از ساير بازيكنان به تمرين اســتقالل اضافه شده بود، در طول هفته، فشــرده تمرين كرد تا باالخره در تمرين روز سهشــنبه شــرايط حضور در تمرين گروهي را پیدا كــرد. جباري آمادگي خوبي هــم از خود نشــان داد و حاال علیرضا منصوريان با حضور او بســیار به آينده تیمش امیدوار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.