صادقيان:‌علي‌كريمي‌نماند‌من‌هم‌نم‌يمانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيــام صادقيــان كه به تازگي بــه تيم فوتبال نفت تهران ملحق شــد تا فوتبالش را زير نظر علي كريمي ادامه دهد درباره اين مشــكالت ميگويد: «از نظر فني كه شــرايط خوبي داريم اما شــنيدم كه مشــكالت مالي وجود دارد و شــايد حامي مالي نخواهد به تيم كمك كند. حتي شنيدم كه علي كريمي هم از اين داستان ناراحت اســت. اولين بار است كه بدون داشتن قــرارداد با تيمي تمرين ميكنــم و آن هم به اعتبار علي كريمي اســت، حاال اگر قرار باشد علي كريمي در نفت نماند اولين نفري كه جدا ميشود من هستم.»

صادقيان درباره مذاكراتش با پرســپوليس پيش از پيوستن به نفت تهران اينطور توضيح ميدهد: «فكر كنم آقاي طاهري و تركاشــوند راضي به بازگشــت من به پرســپوليس بودند، ولي ظاهرا برانكو رضايت نداشــت. در نهايــت هم با علي كريمــي صحبت كردم و حاال هم اينجا در نفت تهران هســتم. علي كريمــي هم هيچ فرقي با برانكو ندارد.»

«برانكــو ميگويــد بازيكنــي كــه يــك بار پيراهن پرسپوليس را در آورده، تــا زماني كه من روي نيمكت اين تيم هستم نبايد ديگر پيراهن پرسپوليس را بپوشد.»

ميگوينــد صادقيــان، محمــد نــوري و عباسزاده هــم به همين خاطر مــورد توجه برانكو قرار نگرفتند.

با اين حال صادقيــان نظر ديگري دارد و در اين رابطه ميگويد: «مهدي طارمي چطور؟! طارمي هم كه پيراهن پرســپوليس را در آورد اما دوباره برگشــت. پس اين حرفها نيســت. ظاهرا داستان من فرق ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.