نفت تهران و بازي تكراري فصل پيش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه مهلــت 14 روزه تعيين شده براي خريدار سهام موسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت تهران، در حال پايان اســت اما به نظر ميرســد مسووالن اين شركت اقدامي براي مطالبات طلبكاران و تسويه حســاب يا گرفتن مفاصا حساب مالياتي انجام ندادهاند.

شــنيدهها حكايــت از آن دارد كه خريدار باشگاه نفت تهران بازهم به دنبال تكرار همان بازي اســت كه يكسال باعث شد همه چيز بالتكليف باقي بماند، انتقال قطعي صــورت نگيرد و فقط بــه ميزان بدهيهاي باشــگاه نفت تهــران اضافه شــود. با توجه به اتمام مدت اعتبار پروانه فعاليت حرفهاي باشــگاه نفت تهران كه به نام حسين شــهرياري صادر شده بود، بهنام پيشــروييها براي صــدور پروانه اينبار به نام منصــور عرفانيان، به دنبال راهكاري بودند كه نشــان دهند شرايط نسبت به گذشــته فرق كرده و با دريافت ابالغ رسمي واگذاري امتياز باشگاه نفت از طريق كميســيون ماده 5 اقدام به اخذ پروانه فعاليت حرفــهاي كنند كه به نظر ميرسد در رسيدن به اين هدف هم موفق بودهانــد. اگر چه مســووالن مربوطه در واگذاري اين امتياز شــايد به اين موضوع دلخوش باشــند كه چكي 15 ميلياردي بابت ضمانت اين انتقال دارند اما ســوالي كه از آنها مطرح ميشــود اين اســت كه چرا اين چك را در ســال گذشته به اجرا نگذاشتهاند؟

شــنيده ميشــود اين چك اگر به اجرا گذاشته شود با ادعايي كه مسووالن شــركت بهنام پيشــروي كيش نسبت به اين قــرارداد مطــرح ميكنند پرونده حقوقي خواهد شــد و به نتيجه رسيدن پروندههاي حقوقي مشــخص نيســت چقدر زمانبر خواهد شد و بر اساس همين شــنيدهها اين موضوع هم جــزو اهداف اصلي بهنام پيشروييهاست.

با اين شــرايط بايد ديد كه آيا كالف پيچيده سرنوشــت باشــگاه نفت تهران ســردرگمتر خواهد شد و باشگاه نفت هم با افزايش متواتر بدهيهــا مثل خيلي از باشــگاههاي صاحبنام ديگر به ســمت منحل شــدن خواهد رفــت؟ در اين بين نقش فدراسيون و سازمان ليگ چيست؟ آيا آنها فقط به اينكه 16 تيم در ليگ برتر حضور داشــته باشــند راضي هستند يا اينكه در بين فصــل چه اتفاقي براي يكي از نمايندگان فوتبال ايران در رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا هــم ميافتد مهم است؟

هنوز فراموش نكردهايم كه استقالل خوزستان در فصل گذشته با چه شرايطي در بازيهــاي ليــگ و از آن مهمتر ليگ قهرمانان آسيا حضور پيدا ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.