ميداودي در اردوي نفت مسجدسليمان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجم جنوبي فوتبال كشــورمان كه ســابقه پوشيدن پيراهن استقالل را هم در كارنامــه دارد، به تهران آمده تا در اردوي تداركاتي تيم ليگ يكي نفت مسجدســليمان در تهران شركت كند. داريوش حسنپور سرپرست تيم فوتبال نفت مســجد ســليمان ميگويد: «با توجه به اينكه ميالد فصل قبل زياد بازي نكرده اما اميدوار هستيم با حضورش دوباره به دوران اوج خــود بازگردد و به تيم ما كمك كند تا نتايج خوبي را كســب كنيم. ما تا 23-22 تيرماه در مجموعه انقالب اردو زدهايم و به دنبال اين هســتيم تا در بعضي پستها كه كمبود بازيكــن داريم، بازيكنان مد نظر خود را جــذب كنيم. ما تــا االن بازيكنهايي همچون عباس عسگري از سياهجامگان، محمد علينژاد از نســاجي مازندران، رنجبر از ســياهجامگان، عبــاس يحييبيگــي از فــوالد يــزد را جذب كردهايم. همچنين محسن طرحاني مدافع فصل گذشــته تيم خيبر خرم آباد با مســووالن باشگاه گل گهر سيرجان به توافق رســيد و با عقد قراردادي يكساله به جمع آبي پوشــان سيرجاني پيوست، او ســابقه پوشــيدن پيراهن تيم گل گهر را دارد. ســروش سعيدي بازيكن پيشين تيم فوتبال فوالد خوزستان هم به فجرسپاسي پيوست. همچنين بابا محمدي مهاجم گلزن فصل پيش پارس جم كه از اركان اصلي صعود تيمش به ليگ يك بود، صبح ديروز با حضور در دفتر باشــگاه شهرداري ماهشهر و توافق با مسووالن اين تيم قرارداد خود را براي يك فصل با اين تيم به امضا رساند. بابا محمدي 26 ساله سابقه حضور در ليگ برتر با نفت تهران و پيكان را در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.