پارس جنوبي ۹۱ تيرماه به مصاف استقالل ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدالرحيم خطيب مدير تيم پارس جنوبــي در مورد برنامههاي ســفر تيم پارس جنوبي به ارمنســتان ميگويد: «با دو پرواز جداگانه در ســاعتهاي 7 و 9 صبح ديروز راهي كشور ارمنستان شــديم و قرار اســت در اين كشــور ســه بازي تداركاتي برگــزار كنيم. روز 16 تيرمــاه اولين بــازي پارس جنوبي برگزار ميشــود كــه با تيــم بانانتس خواهد بود. روز 19 تيرماه با اســتقالل تهــران كــه در ارمنســتان اردو زده يك بــازي برگزار ميكنيــم و آخرين بازي مــا در ايــن اردو روز 21 تيرماه خواهد بود.»

پس از صعود پارس جنوبي به ليگ برتر وضعيت ورزشــگاه خانگي و چمن آن به يكي از ســوژههاي اين باشــگاه تبديل شد. البته مديران پارس جنوبي به خوبي نســبت به اهميــت برگزاري بازي در خانه واقف هســتند و در زمان مقرر كمبودهاي احتمالي اين ورزشگاه را برطرف ميكنند: «چمن ورزشــگاه كامالبازسازي شده است و رختكنهاي ورزشــگاه نيز طبــق اســتانداردهاي بينالمللي ســاخته شــده است و براي ميزباني در شهر جم آماده هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.