افضل: مقصر اشكاالت تيم من هستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا افضل ســرمربي تيم فوتســال گيتيپســند دربــاره برتري تيمــش مقابل مقاومت البــرز ميگويد: «تيم ما يكســري ايراد و اشــكال دارد كه مقصر آن من هستم، عليرغــم اينكه تمرين كــرده بوديم اما بايد معايب را رفع كنيم. بازي ســختي داشتيم، بعــد از دو ماه يك بازي تداركاتي مناســب انجام داديم و تيم مقاومت به دليل اينكه در هفته اول ليگ بازي كرده بود در شرايط بازي قرار داشت.» البته او خودش را مقصر تمامي ايرادها و اشكالهاي تيمش ميداند: «تيم ما يكسري ايراد و اشكال دارد كه مقصر آن من هستم، عليرغم اينكه تمرين كرده بوديم اما احتياج بــه تاكيد دارد تــا بتوانيم معايب را برطرف كنيم و در بازيهاي بعدي، بخصوص جام باشگاههاي آســيا به مشكل برنخوريم. تيمهاي من خيلي ســخت گل ميخورند اما در بازي با مقاومت روي اشــتباهات خودمان كــه مقصر هم خــودم هســتم گل دريافت كرديم.» او با اشــاره به بازي هفته آيندهاش ميگويد: «فكرمــان معطوف به بازي با ارژن فارس اســت و بايد فيلم بازي آنها را ببينيم تا بتوانيم نقاط ضعف و قوت آنها را بررســي كنيم، ســپس در تمرينات پياده شــود و با شــرايط ايدهآل مقابل ارژن قــرار بگيريم تا ايراداتمان برطرف شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.