خطيبي: استعفايم صحت ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اوايل تيرماه سال جاري بود كه رسول خطيبي رســما بهعنوان ســرمربي جديد تيــم ماشينســازي معرفي شــد. پس از معرفي او، جلســات زيادي در مورد بودجه باشــگاه ماشينسازي برگزار شــد اما اين مذاكــرات تا اين لحظه به جايي نرســيده اســت. واگذاري باشــگاه ماشينسازي به بخــش خصوصي به خاطر حاصل نشــدن توافقــات مالــي و برخــي نامهنگاريهاي انجام شــده ميــان نماينــدگان مجلس و رييــس جمهــوری، تا حد زيــادي منتفي شــد. از تبريز خبر ميرسد رسول خطيبي نيز به شــدت از وضعيت موجــود ناراحت اســت. از طرف ديگر، شنيدهها از مخالفت برخي افراد در مجموعه شــهرداري تبريز با حضور رسول خطيبي در تيم ماشينسازي حكايت ميكند.

پس از مشخص نشدن وضعيت بودجه باشگاه ماشينســازي، صحبتهايي مبني بر استعفاي رســول خطيبي از هدايت اين تيم مطرح شــد كه اين مربــي تمامي اين صحبتها را تكذيــب ميكند. او ميگويد: «صحبتهايــي مبني بر اســتعفاي من از هدايت تيم ماشينسازي مطرح شده است اما هيچ كدام از آنها صحت ندارد. استعفاي من از ســرمربيگري ماشينســازي درست نيســت و من به تعهدم به ماشينســازي و قولــي كه به هــواداران اين تيــم دادم، پايبندم.»

آنهــا امروز جلســه مهمــي خواهند داشــت: «اگر در اين جلسه تكليف باشگاه ماشينســازي و بودجه آن مشخص نشود، بايــد منتظر تغييرات گســتردهاي در بدنه باشــگاه ســبزپوش تبريزي باشيم.» حتي شــنيده ميشــود كه اگر توافــق در اين جلسه حاصل نشــود، كادر فني و مديران باشــگاه ماشينســازي به صورت همزمان از ســمت خود اســتعفا خواهند داد: «قرار اســت امــروز يك جلســه سرنوشتســاز براي باشــگاه ماشينســازي برگزار شــود كه در اين جلســه تكليف خيلي از چيزها مشخص ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.